Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Watertoets en waterparagraaf

De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets bestaat uit de volgende fasen:

  • Initiatieffase;
  • Ontwikkeling en adviesfase;
  • Besluitvormingsfase;
  • Uitvoeringsfase.

Een watertoets is verplicht bij ruimtelijke ingrepen die een significant effect op de waterhuishouding kunnen hebben zoals:

  • Een wijziging van een bestemmingsplan;
  • Een ruimtelijke structuurvisie;
  • Een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Een watertoets is tevens verplicht bij de nieuwe planfiguren van de Crisis- en herstelwet (zoals projectvoeringsbesluit).

Als ervaren wateradviseurs zijn wij op de hoogte van de inhoud van de Waterwet en het hieruit voortvloeiende Waterbesluit en de Waterregeling. We zijn bekend met diverse keuren en hebben contacten bij waterschappen en hoogheemraden. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de nieuwste normeringen en waterkwaliteitseisen voor de diverse soorten wateren.

ATKB kan voor u de watertoetsprocedure doorlopen. Allereerst kunnen wij voor u nagaan of uw ontwikkeling een significant effect kan hebben op de waterhuishouding en of een watertoets überhaupt vereist is. Wij kunnen de overleggen met de waterschappen en hoogheemraden voeren. Tevens kunnen wij de achterliggende onderzoeken, zoals doorlatendheidsonderzoeken of (water)bodemonderzoeken, uitvoeren of faciliteren. Eventueel verplichte watervergunningen kunnen wij voor u aanvragen. Tenslotte kunnen wij voor u de waterparagrafen (uitkomst van de watertoets) opstellen. Kortom: het hele proces rondom de waterhuishouding kan door ons worden uitgevoerd.

Gerelateerde onderwerpen: