Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

BREEAM-NL Sloop en demontage

De richtlijn voor Sloop en demontage heeft het bieden van één taal voor duurzaamheid bij sloopwerkzaamheden als doel. De richtlijn heeft betrekking op gebouwen of andere objecten die (deels) gesloopt of gedemonteerd worden. Certificering is zowel voor de fase van voorbereiding als voor de fase van uitvoering mogelijk. Op basis van de meest recente beoordelingsrichtlijn stellen wij rapportages op met de onderbouwing van de te behalen credits. Dit doen wij zowel voor de fase van voorbereiding als voor de fase van uitvoering.

Gebouwen of delen van gebouwen worden beoordeeld op basis van acht thema’s. ATKB is deskundig in het thema ‘Landgebruik & ecologie’ (LE). Voor de credit LE 91 is een natuurrapport, opgesteld door een erkend ecoloog, noodzakelijk. In het rapport wordt informatie opgenomen van de zorgvuldige omgang met beschermde/zeldzame flora en fauna in relatie tot het sloopproject.

Ons ervaren team adviseurs is dagelijks actief met het begeleiden van opdrachtgevers om een zo optimaal mogelijke invulling te vinden voor de omgang met beschermde soorten en grondstromen in projecten.

Onze adviseurs ecologie houden zich al sinds jaar en dag bezig met verwante werkzaamheden. Zo voeren wij jaarlijks veel soortgericht onderzoek uit voor plannen, waar de sloop en/of renovatie van gebouwen centraal staat. Dit heeft vooral betrekking op broedvogels (huismus, gierzwaluw) en vleermuizen. Ook stellen wij vaak een ecologisch werkprotocol op voor dit type projecten. Dit is een werkplan, waarin is aangegeven hoe tijdens het werk zorgvuldig met flora en fauna wordt omgegaan. Ook verzorgen wij veelvuldig de ecologische begeleiding van projecten.

Controle op vleermuizen voor sloop
Voor ecologie is het belangrijk vooraf te weten welke beschermde soorten voorkomen in het te slopen object. Dit bepaalt de noodzaak voor verder onderzoek en maatregelen tijdens de uitvoering. Dit doen wij voor zowel voor de overheid (zoals gemeenten) als het bedrijfsleven (waaronder aannemers). Wij onderscheiden ons voor flora en fauna in het bieden van op maat gesneden advies, waarbij integraal rekening wordt gehouden met de belangen van flora en fauna en de praktische uitvoerbaarheid van werkzaamheden.

Voor de credit LE 92 (bodem) kunnen onze deskundige adviseurs de bewijslast verzorgen (waaronder bodemonderzoek en bodemsanering). Het gaat onder meer om milieu-hygiënische verklaringen van de kwaliteit van her te gebruiken grondstromen, zoals een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit, een (water)bodemonderzoek of -sanering of een (water)bodemkwaliteitskaart. Ook kunnen wij overzichtstekeningen en grondstromenplannen van het plangebied verzorgen.

Daarbij speelt voor bodem de (chemische en fyische) kwaliteit van de grond een belangrijke rol, aangezien deze vaak bepalend is voor de mogelijkheden en uiteindelijke bestemming van de grond. Ons uitgebreide netwerk bij zowel overheid als bedrijfsleven (aannemers, grondbanken) is daarbij al meermalen zeer nuttig gebleken. Als het nodig is, kan heel snel worden geschakeld, waardoor oplossingen verrassend snel gevonden worden. Ook grote, complexe projecten met veel grondverzet hebben wij onder controle.