Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

BREEAM-NL Nieuwbouw

De richtlijn voor nieuwbouw wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van (uitbreiding van) nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties te bepalen. Het bestaat uit een traject voor de ontwerp- en de opleverfase. Deze richtlijn wordt van alle beschikbare richtlijnen voor BREEAM het meest toegepast bij de projectvoorbereiding en -uitvoering. Op basis van de meest recente richtlijn stellen wij rapportages op met de onderbouwing van de te behalen credits. Dit doen wij zowel voor de ontwerp- als de opleverfase.

De richtlijn bestaat uit negen thema’s, waaronder, 'Landgebruik & ecologie’ (LE), ‘Vervuiling’ (POL) en ‘Water’ (WAT). ATKB kan op basis van kennis uit het werkveld de bewijslast verzorgen voor diverse credits binnen de thema’s. Voor landgebruik en ecologie voeren wij voor u soortgericht onderzoek uit en bepalen wij de potenties van het gebouw en omgeving voor beschermde en zeldzame flora en fauna. Deze gegevens zijn belangrijk als basis voor de natuurrapportage.
 
Wij analyseren in hoeverre sprake is van hergebruik van land (een beschrijving van de ecologische waarden en de ligging ten opzichte van natuurgebieden en bebouwde kom). De bescherming flora en fauna staat centraal. Wij beschrijven welke soorten voorkomen en stellen een ecologisch werkprotocol op voor een zorgvuldige omgang met flora en fauna. Tot slot geven wij aan hoe het plangebied natuurvriendelijk ingericht en beheert kan worden. Ook verzorgen wij veelvuldig de ecologische begeleiding van projecten.

Voor het thema “vervuiling en water” zorgen wij voor bewijslast voor diverse credits. Een locatie specifieke wateroverlastrisicobeoordeling is zeer belangrijk. Hierbij gaan wij na of het plangebied zich bevindt in een overstromingsgevoelig gebied. Wij adviseren ook in mogelijkheden voor maatregelen op gebied van waterberging en infiltratie. Daarnaast beoordelen wij of mogelijk sprake is van vervuiling van oppervlaktewater.

Onze ervaren adviseurs zijn dagelijks actief met het begeleiden van opdrachtgevers om een zo optimaal mogelijke invulling te vinden voor de omgang met ecologie en water in projecten. We onderscheiden ons in het bieden van snel op maat gesneden advies, waarbij zowel de belangen van flora en fauna, waterbeheer en milieu als een soepele uitvoering belangrijk zijn. Wij zijn bekend met de complexiteit van projecten waarbij soms ogenschijnlijk tegengestelde belangen gelden.

Daarom kunnen wij u tegelijkertijd bijstaan in het wettelijke traject. De huidige wet- en regelgeving vertoont namelijk overeenkomsten met de eisen voor BREEAM certificering. Door beide trajecten, zoals een ruimtelijke procedure en een BREEAM-traject, tegelijk te doorlopen wordt de efficiëntie van de planvoorbereiding optimaal ingestoken. Voor een ruimtelijke procedure kan dit gelden voor de Flora- en faunawet (quickscan, ontheffing), de Natuurbeschermingswet (voortoets, vergunning), de waterwet (waterbeheer, vergunningen, watertoets en waterparagraaf) en de wet bodembescherming (bodemonderzoek en bodemsanering). Ook kan ATKB inventariseren of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw ontwikkeling en kunnen wij u assisteren in het aanvragen van deze subsidie.