Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

De richtlijn voor gebiedsontwikkeling wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van een geheel plan te beoordelen. Het doel van deze richtlijn is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Binnen de richtlijn zijn twee certificeringsfasen te onderscheiden: de ontwerp- en de realisatiefase.

ATKB heeft deskundige adviseurs op gebied van ecologie, bodem en water, bodem en ecologie in huis en kunnen daardoor adviseren in de onderdelen van de thema’s ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ (RO), ‘Bronnen’ (BO), synergie (SYN) en klimaat (KLI). Wij adviseren zowel voor de ontwerp- als de realisatiefase.

Onze adviseurs ecologie kunnen u binnen de richtlijn van dienst zijn met ecologisch onderzoek en een effectenbeoordeling aan de natuurwetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet). Ook doen wij concrete aanbevelingen voor de natuur-vriendelijke inrichting van het gebied en een duurzaam beheer. Ook stellen wij een ecologisch werkprotocol op en verzorgen wij veelvuldig de ecologische begeleiding van projecten.

Onze adviseurs water kunnen u binnen de richtlijn van dienst zijn met het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en het beperken ervan, hemelwatermanagement en waterkwaliteit. Dit zijn onderwerpen die bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en een watervergunning spelen. Wij kunnen voor u een watertoets uitvoeren. Ook kunnen wij bij de inrichting van het plangebied de waterpartijen dimensioneren en ontwerpen. Tenslotte kunnen we, indien noodzakelijk, een (grond)watermonitorsysteem aanleggen en beheren.

Onze adviseurs bodem kunnen u binnen de richtlijn van dienst zijn met het vaststellen van de bodemkwaliteit met het oog op huidig en toekomstig gebruik van de locatie, het aanleveren van kwaliteitscertificaten door middel van grondkeuringen (Besluit bodemkwaliteit), het geschikt maken van de locatie door middel van grondafvoer, -aanvoer en/of sanering. Daarnaast zijn wij deskundig in grondstromenplannen (waaronder hoogtemetingen) en het vaststellen van risico’s van eventueel aanwezige verontreiniging.

Door beide trajecten, zoals een ruimtelijke procedure en een BREEAM-traject, tegelijk te doorlopen wordt de efficiëntie van de planvoorbereiding optimaal ingestoken. Voor een ruimtelijke procedure kan dit gelden voor de Flora- en faunawet (quickscan, ontheffing), de Natuurbeschermingswet (voortoets, vergunning), de waterwet (waterbeheer, watertoets en waterparagraaf) en de wet bodembescherming (bodemonderzoek; bodemsanering).

Kortom: ATKB heeft ruime ervaring met alle onderzoeken die de wet voorschrijft bij ruimtelijke ontwikkeling en kan deze voor u verzorgen. Hierbij zijn wij bekend met de complexiteit van gebiedsontwikkeling en de, soms ogenschijnlijk, tegenstrijdige belangen. Onze ervaren adviseurs weten hier dusdanig mee om te gaan dat niet alleen voor onze werkvelden maar voor de gehele ontwikkeling het meest optimale resultaat wordt bereikt. Hierbij zijn sterke communicatie, flexibiliteit en innovatief handelen vaak essentieel.