Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Op deze pagina vindt u een greep uit de projecten die ATKB gedurende de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. U kunt de projecten van uw interesse selecteren door gebruik te maken van het filter. Allereerst kiest u uit de onderstaande vier categorieën het vakgebied van uw keuze door op één van de blokje te klikken. Hierna kunt u uw keuze indien gewenst specificeren door in het venster het type project van uw keuze te selecteren.

Gebruik filters:

Telemetrisch onderzoek naar de paaimigratie van de Europese Aal

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is het met de Europese Aal (Anguilla anguilla) in onze wateren hard bergafwaarts gegaan.Om de achteruitgang een halt toe te roepen en deze bijzondere vis te behouden voor de toekomst, werd in 2007 door Europese Unie de zogenaamde aalverordening opgesteld. Deze verordening verplicht lidstaten tot het opstellen en uitvoeren van een aalbeheerplan met daarin concrete maatregelen om de paling beter te beschermen. lees meer

Waterbodemonderzoek calamiteit Dinteloord / Stampersgat

In opdracht van waterschap Brabantse Delta heeft ATKB begin november 2018 nabij Dinteloord / Stampersgat met spoed een waterbodemonderzoek uitgevoerd in een aantal watergangen die als gevolg van een calamiteit verontreinigd zijn geraakt. lees meer

Begeleiding saneringswerkzaamheden vervanging riolering wijk Transvaal te Den Haag

ATKB heeft, in opdracht van Habo GWW B.V., in de eerste helt van 2018 tijdens de grootschalige vervanging van riolering binnen de wijk Transvaal in Den Haag verschillende saneringswerkzaamheden (volgens BRL SIKB 6000, protocol 6001) begeleid. Voor de realisatie van de nieuwe riolering diende op grote schaal grondwateronttrekkingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. lees meer

ATKB voert ecologisch onderzoek, landbodemonderzoek en waterbodemonderzoek uit ten behoeve van de dijkverbetering Markermeerdijken (traject Hoorn-Amsterdam)

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg. Om die reden zal het circa 33 kilometer lange traject moeten worden versterkt. lees meer

Potentie ontwikkeling stroomdalgraslanden langs de Dinkel

In samenwerking met Buro Bakker heeft ATKB onderzoek gedaan naar de potenties van de ontwikkeling van stroomdalgraslanden op diverse locaties langs de Dinkel. lees meer

Natuurontwikkeling Gouwe Wiericke

In de Gouwe Wiericke in Zuid-Holland ligt een opgave om nieuwe natuur te ontwikkelen. Met verschillende partijen is een gebiedsovereenkomst getekend waarin afspraken staan over natuur, landbouw, water en recreatie. ATKB is door de provincie Zuid-Holland gevraagd om mee te denken bij de planvorming. lees meer

SNL-beoordelingen in Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is ATKB momenteel bezig met een SNL-beoordeling van de natuurkwaliteit van een aantal gebieden in Zuid-Holland. De provincie heeft ATKB in 2016 reeds een aantal natuurgebieden laten beoordelen en heeft ATKB recentelijk opnieuw opdracht gegeven om dit voor een aantal aanvullende natuurgebieden te doen. lees meer

Schouw van nieuwe natuur in Zuid-Holland

Na tevredenheid over de in 2016 uitgevoerde schouw, heeft de provincie Zuid-Holland ATKB in 2017 opnieuw opdracht gegeven voor een schouw van de natuurkwaliteit in acht recentelijk aangelegde gebieden. De schouw van 2017 richtte zich op vijf nieuwe natuurgebieden (omgevormde landbouwgrond) en drie recreatie- en waterwingebieden. lees meer

ATKB werkt aan Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk

Terreinbeheerders en provincies hebben samen een beoordelingsmethode (werkwijze) ontwikkeld om de kwaliteit binnen natuurgebieden te volgen. Dit vormt de basis voor gesprekken tussen provincie en beheerders in gebieden waar subsidies worden betaald vanuit de SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer). lees meer

Beheerplan Goilberdinger- en Baarsemwaard

In opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen heeft ATKB in 2015 inhoudelijke input geleverd voor het beheerplan voor de Goilberdinger- en Baarsemwaard te Culemborg. lees meer

Ecologische begeleiding bouw Windpark Krammer

Op het punt waar de drie Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen en Krammer-Volkerak bijeenkomen, liggen de Krammersluizen. Dit sluizencomplex en de directe omgeving bieden een leefgebied voor veel bijzondere soorten, waaronder de noordse woelmuis, zeearend, bruinvis, verschillende orchideeënsoorten en talloze watervogels. lees meer

Paul Roodnat, Synchroon: ‘Bodemverontreiniging is voor een projectontwikkelaar alleen maar een last’

ATKB adviseert projectontwikkelaar Synchroon onder meer op het gebied van bodemverontreiniging bij Wisselspoor Utrecht, waar de voormalige Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel wordt omgetoverd tot een unieke plek om te wonen. lees meer

ATKB ontwerpt een waterberging in onze nieuwe “thuisstad” Waardenburg

In opdracht van de gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland gaat ATKB aan de slag om een nieuwe waterberging te ontwerpen. Hiervoor is een stuk grond van Waterschap Rivierenland aangewezen dat momenteel niet in gebruik is. lees meer

Van stortplaats naar park Aagtenbelt te Beverwijk

Directeur Johan Burger is als bodemdeskundige ingeschakeld door een raadscommissie van de gemeente Beverwijk. Hij is gerechtelijk deskundige en arbiter op het vakgebied bodemsanering. lees meer

Beheerplannen gemeente Zoetermeer

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft ATKB voor het Broekwegbos en de Noordhovense poelen een beheerplan opgesteld. lees meer

Begeleiding en toezicht baggerwerk Wilhelminahaven Dordrecht

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft ATKB de milieukundige begeleiding uitgevoerd tijdens baggerwerkzaamheden in de waterbodem in de Wilhelmina Haven te Dordrecht. lees meer

Waterbodemonderzoek Maas (Stuw Grave/Nederasselt)

In opdracht van combinatie VIVO (VolkerInfra/Van Oord) is door ATKB een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd in een gedeelte in de Maas, vlak voor de stuw (stroomopwaarts) in Grave. lees meer

Oeververvanging langs de Gouwe

In opdracht van De Klerk Waterbouw zijn door ATKB kwaliteit van puinlagen en onderliggende waterbodem van de Gouwe in beeld gebracht. Het projectgebied strekt zich uit van Alphen aan den Rijn tot Gouda. lees meer

De migratie van zeeprik

De ‘Kier’ in de Haringvlietdam (sluisbeheer waarbij enkele sluisdeuren gedurende eb en vloed beperkt open blijven) zit er dan toch echt aan te komen, eind 2018. lees meer

'Dijkverbetering leidt niet tot verzilting'

Dit stelt de Combinatie Ommelanderdiek zich ten doel bij de uitvoering van de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. De aannemerscombinatie, bestaande uit KWS Infra en Boskalis, treft diverse maatregelen om verzilting van het achterland te voorkomen. lees meer

Waterbodemonderzoek Overslaghaven Flevokust

De Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen samen de Flevokust. Dit is een overslaghaven in het IJsselmeer, ten noorden van Lelystad, nabij de Maximacentrale. Onderdeel van deze overslaghaven is een containerterminal. lees meer

Advies bemaling en WKO toets in Burgh-Haamstede

Voor een particuliere opdrachtgever in Zeeland hebben wij de noodzakelijke onderzoeken gedaan ten behoeve van een grondwateronttrekking voor de aanleg van een kelder in Burgh-Haamstede. Verder was er een wens om een WKO (warmte koude opslag) installatie aan te leggen. De onderzoeken hebben plaatsgevonden in overleg met het bevoegd gezag ter plaatse. lees meer

Bol.com Waalwijk wint internationale BREEAM award in de categorie industriële gebouwen

Bol.com, de welbekende webwinkel, is bezig om in Waalwijk een nieuw distributiecentrum te bouwen. Dit centrum krijgt een oppervlakte van circa 10 hectare. Bol.com heeft bewust gekozen voor een duurzaam gebouw. Om deze duurzaamheid te borgen is een BREEAM-Nieuwbouw certificaat aangevraagd. Bij de ontwerpfase hebben zij hiervoor de maximale score van 5 sterren behaald. lees meer

Grondwatermeetnet op de Hollandsche IJsselkering

ATKB heeft in opdracht van Rijkswaterstaat op de Hollandsche IJsselkering een meetnet ingericht waarin de grondwaterstand frequent en geheel geautomatiseerd wordt gemeten. De Hollandsche IJsselkering beschermt het laagstgelegen deel van Nederland (NAP-6,76 m) tegen overstromingen. lees meer

Waterbodemonderzoek Zeesluis IJmuiden

In opdracht van aannemersconsortium OpenIJ is door ATKB een uitgebreid waterbodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bouw van nieuwe zeesluis van IJmuiden. De huidige zeesluis is onvoldoende groot om de vlotte en veilige doorgang van de zeeschepen van en naar Amsterdam te garanderen. lees meer

Waterbodemonderzoek Waddenzee - Herstelproject Griend

Ten behoeve van Herstelproject Griend heeft ATKB in opdracht van Boskalis een waterbodemonderzoek NEN5720 verricht. De onderzoekslocatie betreft een stortvak voor onderhoudsbaggerspecie uit de vaargeul tussen Harlingen en Terschelling en is bekend als verspreidingslocatie Blauwe Slenk. De vrijkomende baggerspecie zal worden toegepast ten behoeve van uitbreiding van Vogeleiland Griend, ongeveer 15 km ten noordwesten van de haven van Harlingen. lees meer

Grondwater in beweging, ATKB analyseert de invloed van neerslag en de Waal in de gemeente Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel ligt in het rivierenlandschap langs de rivier de Waal die in de loop van vele eeuwen het landschap sterk heeft beïnvloed, een beïnvloeding die ook in het grondwater in de gemeente is terug te vinden. Het oppervlaktewaterpeil van de Waal en de lokale neerslag en verdamping zijn de ‘van nature’ aanwezige componenten die mede de variatie in het verloop van de grondwaterstand bepalen. De grondwaterstanden in de gemeente fluctueren sterk, in het grootste deel van het gebied is bij hoge waterstanden in de rivier sprake van hoge grondwaterstanden. lees meer

Waterbodemonderzoek en volumebepaling Oostkanaaldijkwetering

In opdracht Van Doorn Geldermalsen B.V. is door ATKB een waterbodemonderzoek en volumebepaling uitgevoerd ter plaatse van de Oostkanaaldijkwetering. Het tracé is gesitueerd ter hoogte van Nieuwersluis in het noorden en Breukelen in het zuiden. lees meer

Wateroverlast Roode Beek in gemeente Onderbanken

In de gemeente Onderbanken is de Roode Beek, na een lange periode door een ondergrondse koker te hebben gestroomd, in 2012 weer “aan het oppervlak” verschenen in een fraai aangelegde stroomgoot met kademuren en een talud. De gemeente heeft de voorbije jaren echter verschillende meldingen ontvangen van bewoners die (grond-)wateroverlast ervaren in de omgeving van de Roode Beek. lees meer

Waterbodemonderzoek ’t Killetje te Zeeuws Vlaanderen

In opdracht van waterschap Scheldestromen heeft ATKB een waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van ’t Killetje te Nieuwesluis in Zeeuws Vlaanderen. Het onderzoek op de buitendijks en onder invloed van getijde gelegen onderzoekslocatie is verricht ten behoeve van de realisatie van een geul voor de aangelegde getijdenduiker. lees meer

Waterbodemonderzoek Marker Wadden

ATKB heeft in opdracht van Boskalis een waterbodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de Eerste Fase Marker Wadden. lees meer

Grondwatermeetnet op de Maeslantkering

ATKB heeft op de Maeslantkering een meetnet ingericht waarin de grondwaterstand hoogfrequent en geheel geautomatiseerd wordt gemeten. De Maeslantkering vormt een van de verdedigingswerken die onderdeel uitmaken van aantal kunstwerken langs de Nederlandse kust, grote rivieren en zeearmen. lees meer

ATKB realiseert grondwatermeetnet voor de gemeente Culemborg

Grondwater is een lust en een last. Zonder het grondwater kunnen onze bomen en planten niet overleven, maar te veel grondwater kan overlast of schade veroorzaken. Om een beeld te krijgen van de grondwaterstanden in de gemeente Culemborg heeft ATKB in opdracht van de gemeente een grondwatermeetnet aangelegd van in totaal 52 meetpunten. lees meer

Onderzoek naar stroomopwaartse migratie van zeeprikken

ATKB heeft in het voorjaar van 2015 56 zeeprikken gevangen aan de zeezijde van de Haringvlietdam, deze zeeprikken zijn voorzien van NEDAP Trail system® transponders en zijn er DNA monsters van de dieren genomen voor lees meer

Onderzoek naar stroomafwaartse migratie van Schieraal in de Rijn

ATKB heeft in het najaar van 2013 en 2014 in totaal 282 schieralen voorzien van een transponder (NEDAP Trail System®) en uitgezet in zijtakken lees meer

ATKB onderzoekt de kwaliteit van het zwevend stof in de Amstel met behulp van sedimentvallen

In de periode oktober/november 2014 heeft ATKB met behulp van sedimentvallen een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het zwevend stof in de Amstel. Met de sedimentvallen is op meerdere locaties sediment verzameld gedurende een periode van circa twee maanden. lees meer

ATKB werkt aan Monitoringsprogramma Biodiversiteit

“Hoe staat de natuur in onze provincie ervoor?”, “En wat is eigenlijk de kwaliteit van de gerealiseerde nieuwe natuur?” Op dit soort vragen kreeg de provincie Zuid-Holland tot nog toe onvoldoende antwoord. Daardoor was het moeilijk om op biodiversiteit gericht beleid goed te evalueren. lees meer

ATKB werkt mee aan onderzoek naar en ontwerp van de vismigratierivier!

De Afsluitdijk bracht Nederland veel veiligheid en vooruitgang, maar was tevens ook het begin van een groot probleem voor de visstand door de fysieke scheiding van de Waddenzee en het IJsselmeer. De Afsluitdijk vormt daarmee al bijna 82 jaar een bijna onmogelijke hindernis voor migrerende en diadrome vissoorten zoals zalm, zeeforel, houting, zeeprik, rivierprik, fint en elft. Dit resulteerde in een dramatisch teruggang van deze visstanden in het IJsselmeer en achterland. Een oplossing voor dit probleem is bedacht in de vorm van de Vismigratierivier. lees meer

ATKB actief in deal Eneco-NUON

Door ATKB is in juli en augustus 2014 de DD Bodem (due dilligence) in opdracht van Eneco uitgevoerd. lees meer

De vispassages op de Maas, historisch overzicht, uitgevoerde monitoring en huidige status

In opdracht van RWS Zuid Nederland heeft ATKB medio 2014 het rapport “De vispassages op de Maas, historisch overzicht, uitgevoerde monitoring en huidige status” tot stand gebracht. lees meer

Ecohydrologisch onderzoek natuurontwikkeling

In de periode 2012-2014 heeft ATKB een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd in het natuurgebied Osbroek-Gerstjens in Aalst te België. Het onderzoek vormde de basis voor een langdurigere monitoring van de ontwikkeling van vegetatie en hydrologie. Sinds 2014 monitort ATKB de effecten van de hydrologische ingrepen in het natuurgebied. lees meer

Waterbodemonderzoek Rotterdamse Maasvlakte 2

In het Yangtzekanaal op de Rotterdamse Maasvlakte 2 (MV2) te Rotterdam is door ATKB in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam een waterbodemonderzoek uitgevoerd met het oog op voorgenomen baggerwerk. lees meer

Werkplan baggerwerk monding Botlek

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam is in 2014 door ATKB een werkplan opgesteld voor het voorgenomen baggerwerk in de ‘Monding Botlek ‘ t.h.v. de Geulhaven te Rotterdam. lees meer

Waterbodemonderzoek monding Botlek

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam is in 2013-2014 door ATKB een waterbodemonderzoek uitgevoerd in de ‘Monding Botlek’ t.h.v. de Geulhaven te Rotterdam. lees meer

Aanleg grondwatermeetnet Bergen op Zoom

In opdracht van gemeente Bergen op Zoom is in de wijk Meilust door ATKB een grondwatermeetnet aangelegd. lees meer

Bemalingsonderzoek en bemalingsadvies centrum Den Haag

In opdracht van woningstichting Haag Wonen is door ATKB een bemalingsonderzoek uitgevoerd en een bemalingsadvies opgesteld. lees meer

Grondwatermonitoring gemeente Giessenlanden

In opdracht van de gemeente Giessenlanden is in 2010 een grondwatermeetnet aangelegd in de kern van Arkel. lees meer

Waterbodemonderzoek Amsterdam-Rijnkanaal

In opdracht van Van Doorn Geldermalsen is door ATKB een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van negen locaties verspreid over het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal en het Lekkkanaal. lees meer

Waterbodemonderzoek Theodorushaven

Naar aanleiding van de verzanding in de jachthaven van de Theodorushaven te Bergen op Zoom en de hiertoe voorgenomen baggerwerkzaamheden is door ATKB in opdracht van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. lees meer

BREEAM-NL Nieuwbouw pand Drutenstraat Waalhaven Rotterdam

Naar aanleiding van de voorgenomen realisatie van een industrieel pand aan de Drutenstraat in de Waalhaven te Rotterdam heeft ATKB in opdracht van J.P.G. Groeneweg Bouw een POL 5 analyse uitgevoerd. lees meer

Waterbodemonderzoek in Roosendaal

In opdracht van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft ATKB diverse watergangen binnen de bebouwde kom van Roosendaal onderzocht op de milieuhygiënische kwaliteit en de hoeveelheid aanwezige baggerspecie. lees meer

Waterbodemonderzoek voor baggerwerkzaamheden havens Vlissingen en Terneuzen

In opdracht van Zeeland Seaports is door ATKB, in samenwerking met Baggerbedrijf de Boer en Aquifer Advies, een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd op drie locaties in de havens van Vlissingen en Terneuzen (havengebied binnen de Westerschelde). lees meer

Grondwatermonitoring natuurgebied Brabantse Wal

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is door Arcadis en ATKB een grondwatermeetnet geïnstalleerd rondom het ‘Groote Meer’ in het natuurgebied ‘Brabantse Wal’. lees meer

Waterbodemonderzoek vaargeul bij Gooimeer

In opdracht van gemeente Naarden zijn door ATKB de hoogteligging en milieuhygiënische kwaliteit in beeld gebracht van de vaargeul tussen de jachthaven en het Gooimeer. lees meer

Waterbodemonderzoek Hollandse IJssel

In opdracht van Boskalis Environmental zijn door ATKB de hoogteligging en milieuhygiënische kwaliteit in beeld gebracht van de waterbodem van de Hollandse IJssel, ter hoogte van Zellingwijk Havenhoofd Gouderak. lees meer

Waterbodemonderzoek voor weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere

In opdracht van SAAone is door ATKB een verkennend waterbodemonderzoek en schouw uitgevoerd op een groot aantal locaties binnen het traject bypass A9/A1 – knooppunt A6/N702. lees meer

Grondwatermonitoring gemeenten Tiel, Zaltbommel en Neerijnen (regio Rivierenland)

In de zomer van 2013 is door ATKB een grondwatermeetnet opgeleverd binnen de gemeenten Tiel, Zaltbommel en Neerijnen. lees meer

Internationale workshop visgeleiding

Samen met KEMA heeft ATKB in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Essent, Nuon en Sportvisserij Nederland een tweedaagse internationale workshop visgeleiding georganiseerd om te achterhalen welke recente mogelijkheden en technieken bestaan om vis te beschermen bij waterkrachtcentrales (WKC's) in de Maas en de Nederrijn/Lek. lees meer

Toetsingskader voor waterkrachtcentrales in Nederlandse Rijkswateren

Samen met specialisten van Rijkswaterstaat en Deltares heeft ATKB het toetsingskader voor waterkrachtcentrales (WKC's) in Nederlandse Rijkswateren ontwikkeld. lees meer

Beoordelingsmethodiek koelwateronttrekking

Rijkswaterstaat heeft enkele jaren geleden de commissie MEETPOL (Monitoring Ecological Effects of Thermal POLlution) in het leven geroepen om inzicht te verkrijgen in de effecten van koelwaterlozing op het milieu en de visstand. Samen met deze commissie is ATKB bezig om tot een beoordelingsmodel te komen dat de effecten van koelwateronttrekking op de visstand kwantificeert. lees meer

Analyse van het wegvallen van passieve monitoring uit biologische monitoring zoete Rijkswateren

In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst heeft ATKB in 2012 vastgesteld in hoeverre het wegvallen van de passieve monitoring als gevolg van het Nederlandse aalbeheerplan en het vangstverbod voor paling en wolhandkrab een effect heeft op de KRW-maatlatbeoordeling en in hoeverre dit op te vangen is middels de actieve monitoring. lees meer

Beoordeling visstand Waterschap Aa en Maas aan de hand van nieuwe KRW-maatlatten 2013

In 2013 heeft waterschap Aa en Maas ATKB opdracht gegeven om oude visbestanden te toetsen aan de vernieuwde maatlatten. Het betrof 22 waterlichamen die in 2009 bemonsterd waren. lees meer

Aalonderzoek spaarbekkens Biesbosch

In samenspraak met Evides zijn afspraken gemaakt over een pilot die invulling moet geven aan het begrip duurzaam aalbeheer. Voor de begeleiding en flankerend onderzoek heeft visserijbedrijf Klop subsidie ontvangen uit het Europese Visserijfonds. ATKB heeft dit onderzoek samen met Witteveen+Bos uitgevoerd en begeleid. lees meer

Vermindering bijvangst garnalenvisserij

In het kader van het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) voor duurzaamheid binnen de visserij heeft ATKB in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de vermindering en overleving van bijvangst in de garnalenvisserij. Ook is getracht de vogelpredatie op de bijvangst terug te dringen door het gebruik van holografische linten en het onderwater lozen van de bijvangst. lees meer

Pootaalplan Benedenrivieren

In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om ondermaatse aal en wolhandkrab op te vissen en in schone gebieden uit te zetten, heeft ATKB het veldwerk begeleid. lees meer

Visstandbeheerplannen en visplannen IJsselmeer, Markermeer en Benedenrivierengebied

ATKB is betrokken geweest bij het opstellen van visstandbeheerplan en visplan IJsselmeer en Markermeer en visplan Benedenrivierengebied. Voor beide gebieden gold dat de totstandkoming van de verplichte plannen reeds een langslepend proces was zonder veel vooruitgang. lees meer

Haalbaarheidsonderzoek Actief Visstand Beheer Sloene 2010

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ATKB en Witteveen+Bos in 2010 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidstudie naar het toepassen van Actief Visstand Beheer (AVB). lees meer

Ecologisch herstel Loenderveen-Oost 2005

Om het doorzicht en de vegetatieontwikkeling in de plas Loenderveen-Oost te stimuleren heeft Waternet in het najaar van 2005 als onderdeel van een maatregelenpakket voor ecologisch herstel de visstand door ATKB uit laten dunnen. lees meer

Paaigebied voor snoek 2006-2010

Door inrichting van een gebied met een eigen peilbeheer grenzend aan een plas wordt een geschikt paai- en opgroeigebied voor de snoek gecreëerd. ATKB is vanwege haar uitgebreide kennis van deze gebieden betrokken geweest bij de aanleg en de monitoring van dergelijke gebieden. lees meer

Visstandbeheer Bergse Plassen 2004-2005

In het najaar van 2004 en 2005 is door ATKB in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de visstand in de Bergse plassen uitgedund door het terugbrengen van het planktivore en benthivore bestand. lees meer

Visstandbeheer Kralingse Plas 2010-2013

Voor het bijstellen van de visstand als onderdeel van het integrale plan voor de ecologische en fysisch-chemische verbetering van de Kralingse Plas is ATKB is het voorjaar van 2010 gestart met de afvissing van de Kralingse Plas. lees meer

Testen visvriendelijkheid Oryon Watermill turbine 2013

Deepwater Energy heeft ATKB gevraagd de nieuwe Oryon Watermill turbine te testen door vissen bloot te stellen aan de werkende constructie. lees meer

Testen visvriendelijkheid pomp type Vision 2013

ATKB heeft in samenwerking met Visserij Service Nederland en TU Eindhoven in opdracht van Bosman Watermanagement onderzoek gedaan naar de visveiligheid van het nieuwe pomp type Vision. lees meer

Onderzoek naar migratiegedrag van smolts in de Rijn 2006-2013

In de Rijn zijn van 2006 tot en met 2011 onderzoeken uitgevoerd naar de stroomafwaartse migratie van smolts en de daarbij optredende verliezen. Hierbij is gebruik gemaakt van het NEDAP Trail System®. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DG-Ruimte en Water) heeft ATKB gevraagd het onderzoek in 2013 voort te zetten. lees meer

Beleidsmonitoring vismigratie Delfland 2012-2015

Hoogheemraadschap Delfland heeft ATKB gevraagd het tot uitvoering gebrachte beleid ten aanzien van vismigratie te evalueren in een grootschalig project. Dit project is gestart in 2012 en zal eindigen in 2015. lees meer

Onderzoek vislift Delfland 2013

ATKB heeft de voorjaars- en najaarsmigratie door de door het hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelde vislift onderzocht. lees meer

Onderzoek visveiligheid gemalen waterschap Hollandse Delta 2011

In het najaar van 2011 zijn door ATKB in opdracht van waterschap Hollandse Delta drie gemaalpompen van de gemalen Trouw en Noordermeer getest op visveiligheid. lees meer

Onderzoek vismigratie tussen IJsselmeerpolders en IJselmeergebied 2008-2011

In 2008 en 2009 is door ATKB in opdracht van waterschap Zuiderzeeland bij vijf overgangen tussen de IJsselmeerpolders en de omringende wateren (Randmeren en Markermeer/IJsselmeer) onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden van vismigratie. lees meer

Onderzoek najaarsmigratie beheergebied waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010

In het najaar van 2010 is door ATKB in opdracht van Waternet op acht plaatsen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek verricht naar vismigratie. lees meer

STOWA gemalenonderzoek 2009

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is door ATKB samen met VisAdvies in 2009 een uitgebreid onderzoek naar de mate van visvriendelijkheid van verschillende typen gemaalpompen uitgevoerd. lees meer

Onderzoek migratiegedrag volwassen salmoniden vanuit Lith naar stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen in de Maas 2008-2013

Rijkswaterstraat Zuid-Nederland heeft ATKB gevraagd het onderzoek naar vispassages in de maas in 2014 voort te zetten met als hoofddoel het verkrijgen van een beter beeld van de knelpunten bij vismigratie. lees meer

Vispassage monitoring Kerkeland en Caspargouw 2010-2011

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft op twee overgangen tussen het Amsterdam Rijnkanaal en hun beheergebied vispassages aangelegd. Naast een De Wit vispassage is een nieuw type vispassage toegepast, namelijk een De Wit sluisvispassage. ATKB heeft de werking van deze aangelegde migratievoorzieningen in 2010 en 2011 uitgebreid onderzocht. lees meer

Vispassage monitoring beheergebied waterschap Brabantse Delta 2006-2008

Waterschap Brabantse Delta heeft de ambitie alle beken in hun beheergebied vrij optrekbaar te maken voor vis. Daartoe worden stuwen verwijderd of door de aanleg van een vistrap passeerbaar gemaakt. Van 2006 t/m 2008 heeft ATKB een tiental aangelegde vispassages geëvalueerd op de passeerbaarheid voor vis. lees meer

Vergelijking innovatieve hevelvispassage en conventionele bekkenvispassage 2008

In 2008 is door Rijkswaterstaat bij de stuw van Roermond in de Maas een nieuw type hevelvispassage aangelegd. ATKB heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de werking van dit type hevelvispassage in grote rijkswateren als de Maas. lees meer

Onderzoek vispasseerbaarheid sifon Wilhelminakanaal 2012

De Beneden Donge stroomt via een sifon onder het Wilhelminakanaal door en deze sifon vormt een mogelijk knelpunt voor de vismigratie. Het waterschap Brabantse Delta heeft ATKB daarom gevraagd om de vispasseerbaarheid van de sifon te onderzoeken. lees meer

Pilotproject decentraal aalbeheer in Friesland – omvang en uittrek schieraalbestand 2011

In 2011 is door ATKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Friesland een pilotproject uitgevoerd rond de toepassing van decentraal aalbeheer. Doel van het pilotproject was het op beperkte schaal ervaring opdoen met decentraal ingericht aalbeheer. lees meer

Onderzoek beekprik in Hierdense Beek

In de Hierdense Beek werd de soort in 2010 voor het eerst sinds tientallen jaren weer waargenomen. Naar aanleiding van deze waarneming voerde ATKB in 2011 in opdracht van Waterschap Veluwe (nu Waterschap Vallei en Veluwe) een uitgebreid onderzoek uit naar de verspreiding van de beekprik in de Hierdense Beek. lees meer

Meerjarig visstandonderzoek Boven-Schelde 2013-2015

In 2012 heeft in de Boven-Schelde (België) een vissterfte plaatsgevonden. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft ATKB opdracht gegeven om de visstand in de Boven-Schelde over een periode van drie jaar te onderzoeken. lees meer

Visstandonderzoek Brabantse Delta 2013

In opdracht van waterschap Brabantse Delta is in 2013 door ATKB de visstand in acht waterlichamen onderzocht. lees meer

Visstandonderzoek Waternet 2012-2013

In opdracht van Waterproef is in 2012 en 2013 door ATKB de visstand onderzocht in 30 waterlichamen binnen het beheergebied van Waternet. lees meer

Visstandonderzoek Oostelijke Randmeren 2013

ATKB is al vele jaren betrokken bij de uitvoering van visstandonderzoek in de Veluwerandmeren. In het najaar van 2013 heeft ATKB in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat de Oostelijke Randmeren bemonsterd. lees meer

Soortgericht onderzoek snelwegen regio Arnhem-Nijmegen 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van aannemer Van Doorn Geldermalsen soortgericht onderzoek uitgevoerd langs snelwegen in het district Arnhem-Nijmegen (een deel van het beheergebied van Rijkswaterstaat (RWS) Oost-Nederland). lees meer

Gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren in de Nieuwkoopse plassen 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van provincie Zuid-Holland soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren in de Nieuwkoopse Plassen. lees meer

Muizenonderzoek Westelijke Oeververbinding 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van RPS soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van muizen langs de Krabbenplas en in natuurgebied de Rietputten gelegen tussen de A20 (Maassluis-Vlaardingen) en de Nieuwe Waterweg. lees meer

Soortgericht onderzoek Landgoed Heerewegen 2013-2014

ATKB voert in 2013 en 2014 in opdracht van zorgorganisatie Warande soortgericht onderzoek uit ten behoeve van de herinrichting van een terrein op Landgoed Heerewegen in Zeist. lees meer

Bermenproject monitoringsprogramma Gegevensautoriteit Natuur 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) soortgericht onderzoek uitgevoerd langs snelwegen in regio Utrecht, Zuid-Holland en regio Oost-Nederland. lees meer

Toetsing aanleg persriolering Kinderdijk aan Natuurbeschermingswet 2011

ATKB heeft in 2011 in opdracht van Adcim een toetsing aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd en een vergunning aangevraagd voor de aanleg van persriolering bij Kinderdijk. lees meer

Passende beoordeling uitbreiding papierfabriek Van Houtum 2011

ATKB heeft in 2011 in opdracht van Peutz een toetsing aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd en een vergunning aangevraagd voor de wijziging van bedrijfsactiviteiten van Van Houtum in Swalmen. lees meer

Toetsing uitbreiding Maja Amsterdam aan de Natuurbeschermingswet 2011

ATKB heeft in 2011 in opdracht van Kuiper & Burger een toetsing aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd voor een vergunningaanvraag voor de wijziging van bedrijfsactiviteiten van Maja Stuwadoors Amsterdam. lees meer

Uiterwaardvergraving bedrijventerrein Avelingen Gorinchem 2012

ATKB heeft in 2012 in opdracht van De Klerk - Martens en van Oord voor het project Uiterwaardvergraving Avelingen in Gorinchem een ecologisch werkprotocol opgesteld en de ecologische begeleiding uitgevoerd. lees meer

Quickscan Flora- en faunawet aanleg rotonde Bilthoven 2013

ATKB heeft in opdracht van Adcim in 2013 een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd en een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale wegen N234 en N417 bij Bilthoven. lees meer

Ontheffing tijdelijke natuur plas Cattenbroek Woerden 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van gemeente Woerden een ontheffingsaanvraag voor tijdelijke natuur ingediend en ecologisch onderzoek uitgevoerd in en rondom recreatieplas Cattenbroek. lees meer

Ecologische begeleiding sloop Alexanderkazerne Den Haag 2010-2012

ATKB heeft tussen 2010 en 2012 in opdracht van de Rijksgebouwendienst de ontheffing Flora- en faunawet geregeld en ecologische begeleiding uitgevoerd voor de sloop van panden in de Alexanderkazerne in Den Haag. lees meer

Uitvoering baggerplan gemeente Woerden 2010-2015

ATKB werkt sinds 2010 in opdracht van gemeente Woerden jaarlijks mee aan het opstellen van een ecologisch werkprotocol en het uitvoeren van ecologische begeleiding voor de uitvoering van een vijfjaren baggerplan. lees meer

Onderzoek exotische rivierkreeften in relatie tot het behalen van de KRW-doelen 2008-2009

De impact van exotische rivierkreeften op het zoetwaterecosysteem, en met name op de hierin voorkomende waterplantenvegetatie, is in 2009 en 2011 door ATKB onderzocht. lees meer

Verspreidingsonderzoek kreeften Bovenmark en singels Breda 2009

In de Bovenmark en singels van Breda is in 2009 de aanwezigheid van rivierkreeften geïnventariseerd. lees meer

Bemonstering schelpdierlarven en fytoplankton Haringvlietmonding 2009-2010

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. wil weten of er in de monding van het Haringvliet sprake is van een (mis)match tussen de aanvang van de voorjaarsbloei van fytoplankton en de aanvang van de ontwikkeling van schelpdierlarven (met name kokkels). lees meer

Macrozoöbenthos bemonstering rivieren Oost-Nederland en Zuid-Holland 2012-2013

In 2012 en 2013 heeft ATKB in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland de MWTL-bemonstering van de macrozoöbenthos uitgevoerd in de Rijn, Maas, Waal, Twentekanalen, IJssel en het Zwarte Water. lees meer

KRW Vegetatieopname IJsselmeergebied 2006-heden

Voor Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied voert ATKB sinds 2006 jaarlijks de vegetatiekartering uit voor het landelijke monitoringsprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). lees meer

900 vegetatieopnamen voor quickscan beoordeling 2010

ATKB heeft in 2010 in opdracht van Delta Waterlab (nu Aquon) bijna 900 vegetatieopnamen in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. lees meer

Proefdam onderzoek Markermeer 2012-2015

Rijkswaterstaat onderzoekt middels het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezonder gemaakt kan worden. lees meer

Ecoscan Amersfoort 2012

In opdracht van Waterschap Vallei & Eem heeft ATKB in de zomer van 2012 de toestand van 104 watergangen in Amersfoort in beeld gebracht. lees meer

Geluidschermen Zeeuwse Lijn 2014

In opdracht van Royal Haskoning DHV heeft ATKB in de eerste helft van 2014 diverse voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van geluidsschermen langs het spoor tussen Roosendaal en Goes (Zeeuwse Lijn). lees meer

Herontwikkeling plangebied Hembrugterrein te Zaandam 2012-2014

In opdracht van het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is ATKB vanaf 2012 betrokken bij de herontwikkeling van het plangebied Hembrugterrein te Zaandam. lees meer

Groenblauwe structuurvisie gemeente Woerden 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van gemeente Woerden een visie opgesteld voor het verhogen van de ecologische waarden van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van gemeente Woerden. lees meer

Ecohydrologisch onderzoek Osbroek-Gerstjens 2012-2014

ATKB voert tussen 2012 en 2014 in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ecohydrologisch onderzoek uit in Natura 2000-gebied Osbroek-Gerstjens. lees meer

BREEAM-NL Nieuwbouw Enexis Venlo en Maastricht 2013

ATKB heeft in opdracht van Enexis in 2013 een BREEAM-opdracht uitgevoerd voor de bouw van nieuwe regiokantoren in Maastricht en Venlo. lees meer

BREEAM-NL Nieuwbouw distributiecentrum Venray 2013

ATKB heeft in 2013 in opdracht van bouwbedrijf Van der Ven een BREEAM-opdracht uitgevoerd voor de bouw van een distributiecentrum nabij Venray. lees meer

Bodemonderzoek voormalige stortplaats Spiegellaan Sas van Gent 2013-2014

In opdracht van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland) namens de Provincie Zeeland voert ATKB onderzoek uit op de voormalige stortplaats aan de Spiegellaan te Sas van Gent. lees meer

Bodemsanering ‘Het oude Emmahuis’ te Rotterdam 2013

Gedurende de periode juni tot december 2013 is door ATKB in opdracht van woningcorporatie Havensteder de grootschalige asbestsanering van ‘Het oude Emmahuis’ in Rotterdam milieukundig begeleid. lees meer

Detachering provincie Utrecht 2010-heden

Sinds juni 2010 detacheert ATKB onafgebroken medewerkers bij de provincie Utrecht bij de afdeling Vergunningen Bodem. lees meer

Waterfront Harderwijk: vormgeving van een brownfield bodemsanering 2011-2012

Gemeente Harderwijk heeft in samenwerking met andere partijen een plan uitgewerkt om het verouderde industrieterrein Haven te ontwikkelen. De aanwezige bodemverontreiniging is het gevolg van bedrijfsactiviteiten van asbestfabriek Asbestona. lees meer

Waterfront Harderwijk: vormgeving van een brownfield bodemsanering 2011-2012

Gemeente Harderwijk heeft in samenwerking met andere partijen een plan uitgewerkt om het verouderde industrieterrein Haven te ontwikkelen. De aanwezige bodemverontreiniging is het gevolg van bedrijfsactiviteiten van asbestfabriek Asbestona. lees meer

Waterfront Harderwijk: vormgeving van een brownfield bodemsanering 2011-2012

Gemeente Harderwijk heeft in samenwerking met andere partijen een plan uitgewerkt om het verouderde industrieterrein Haven te ontwikkelen. De aanwezige bodemverontreiniging is het gevolg van bedrijfsactiviteiten van asbestfabriek Asbestona. lees meer

Bodemverontreiniging Lopikerweg Schoonhoven (De Krom) 1999-2013

Vanaf 1999 is ATKB (destijds Kuiper & Burger) betrokken bij de bodemverontreinigingsproblematiek op de Lopikerweg 74 te Schoonhoven (De Krom). lees meer

(Bodem)onderzoeken dijken Zeeland

In opdracht van Projectbureau Zeeweringen voert ATKB in 2014 acht (bodem)onderzoeken uit bij acht dijktrajecten aan de Oosterschelde en Westerschelde in Zeeland. lees meer

(Bodem)onderzoeken dijken Zeeland

In opdracht van Projectbureau Zeeweringen voert ATKB in 2014 acht (bodem)onderzoeken uit bij acht dijktrajecten aan de Oosterschelde en Westerschelde in Zeeland. lees meer