Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

(Bodem)onderzoeken dijken Zeeland

In opdracht van Projectbureau Zeeweringen voert ATKB in 2014 acht (bodem)onderzoeken uit bij acht dijktrajecten aan de Oosterschelde en Westerschelde in Zeeland. Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau heeft als doel om in 2015 in totaal 325 kilometer dijkbekleding te hebben versterkt. De acht dijktrajecten zijn de laatste in de rij waarna alle dijken in Zeeland aan de huidige veiligheidsnormen voldoen.

In onderstaande figuur is een overzicht van een dijk weergegeven waarbij het deel vanaf de aan te brengen kreukelberm tot ongeveer de kruin als onderzoekslocatie wordt beschouwd voor de versterking van de dijkbekleding.

ATKB verzorgt de voorbereidingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn om de dijkversterkingen te realiseren. Deze voorbereidingswerkzaamheden bestaan uit diverse onderdelen. Hierbij gaat het om:

  • Waterbodemonderzoek ter plaatse van het voorland (strook ter plaatse van aan te brengen kreukelberm) conform de NEN 5720;
  • Verhardingsonderzoek van de bestaande verhardingen (zeer divers, te weten asfalt, zandasfalt, fixtone, mijnsteen, slakken en vlijlagen) conform de CROW-publicatie 210 en indicatief aan de BRL1000 (protocol 1002);
  • Chemisch en civieltechnisch (erosiebestendigheid) onderzoek van de aanwezige klei onder de verharding en de bovenloop conform de NEN5740 en de RAW2010;
  • Nulsituatie bodemonderzoeken ter plaatse van toekomstige werkterreinen conform de NEN5740;
  • T- en F-klassen bepaling conform de CROW132 bij het aantreffen van interventiewaarde overschrijdingen.

Bij deze acht onderzoeken wordt in totaal circa 22 kilometer dijk onderzocht en worden circa 1.800 boringen geplaatst. Het eindproduct van deze onderzoeken bestaat uit een complete rapportage van al deze onderzoeken welke bij de aanbestedingsfase gepubliceerd wordt zodat de aannemers zich op een gedegen manier op het project kunnen inschrijven.

Gerelateerde onderwerpen:

Meer projecten