Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Visstandonderzoek

Ga naar soortgericht onderzoek.

Visstandbemonstering
Visstandbemonsteringen zijn gericht op het onderzoeken van de omvang, de soortsamenstelling en de spreiding van een visbestand of specifieke vissoorten. Visstandbemonsteringen vormen deels de basis voor de ontwikkeling van visstandbeheerplannen en laten de effecten van herstelmaatregelen op de visstand zien. Daarnaast worden visstandbemonsteringen die in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden uitgevoerd herhaald om de ontwikkeling van de visstand op de lange termijn inzichtelijk te maken.    

ATKB voert al sinds 1996 visstandbemonsteringen uit waarbij alle voorkomende watertypen zijn bemonsterd. De visstandbemonsteringen worden uitgevoerd met eigen vangtuigen waaronder zegens, kuilen, fuiken, kieuwnetten en elektrovisserij. Door middel van het databeheerprogramma Piscaria worden de verzamelde veldgegevens verwerkt en in duidelijke rapporten gepresenteerd. Bij KRW-visstandonderzoeken wordt het visbestand middels het programma QBWat getoetst aan de gestelde doelen. 

Op basis van haar ruime ervaring met visstandbemonsteringen heeft ATKB een gestandaardiseerde bemonsteringsmethodiek voor visstandonderzoek opgesteld (Handboek Hydrobiologie, STOWA 2010). Dankzij deze kennis, de inzet van eigen vangtuigen en boten en ervaren veldmedewerkers garandeert ATKB een correcte uitvoering van het visstandonderzoek en daarmee een representatief beeld van de visstand. Alleen al in 2013 bemonsterde ATKB 121 waterlichamen in Nederland en België voor de KRW.

Een overzicht van de door ATKB beviste locaties in Nederland en België in 2006-2013 vindt u hier.

Soortgericht onderzoek
Via de Wet natuurbescherming is de bescherming van planten en dieren in Nederland geregeld. Wanneer beschermde soorten mogelijk voorkomen in het plangebied is ecologisch soortgericht onderzoek nodig om de aan- of afwezigheid van de soort aan te tonen.

ATKB voert ecologisch soortgericht onderzoek uit voor alle beschermde plant- en diersoorten. Onze ecologen hebben hier ruime ervaring mee. Deze ervaring is met name van belang bij moeilijk aantoonbare vissoorten zoals grote modderkruiper en beekprik. Verder is onze uitgebreide database van vis belangrijk bij het bepalen van de aan- of afwezigheid van beschermde vissoorten. Wij voeren graag ecologisch soortgericht onderzoek voor u uit op basis waarvan wij u voorzien van een duidelijk advies.