Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Vismigratieonderzoek

Ga naar:

Telemetrisch onderzoek
Telemetrisch onderzoek wordt uitgevoerd om kennis te verkrijgen over vis(migratie)gedrag langs knelpunten (zoals vispassages, sifons en stuwen) in kleinere watersystemen en de uittrek, intrek en doortrek van vissen in grote watersystemen. Door middel van zenders wordt op afstand informatie verkregen over de verplaatsing van vissen binnen hun natuurlijke leefomgeving.

Voor het uitvoeren van telemetrisch onderzoek wordt gebruikgemaakt van diverse telemetriesystemen waaronder het PIT (Passive Integrated Transponders) telemetriesysteem. Bij dit type onderzoek worden vissen voorzien van een kleine zender: een PIT-tag. Telemetrisch onderzoek door middel van PIT-tags levert een zeer betrouwbaar en gedetailleerd beeld op van de stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie en gedragingen van vis. Het tijdstip van passage kan gekoppeld worden aan de bediening van bijvoorbeeld sluizen, pompen of technische vispassages. ATKB heeft PIT telemetrie op diverse plaatsen in Nederland succesvol toegepast.

ATKB maakt tevens gebruik van NEDAP telemetrie. Dit is een telemetriesysteem dat speciaal voor Rijkswaterstaat is ontworpen om de migratie van vis in de rijkswateren in beeld te brengen. ATKB heeft sinds 1996 ervaring met NEDAP telemetrie. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het analyseren van de verkregen data en bijgedragen aan wetenschappelijk publicaties over vismigratieonderzoek met het NEDAP Trail System®.

Wij voeren telemetrisch onderzoek graag voor u uit. Hierbij beschikken wij over een vergunning voor de Wet op Dierproeven en bevoegde en bekwame medewerkers voor het uitvoeren van dierproeven. Daarnaast kunnen wij het regelen van de toestemming voor een experiment uit handen nemen.

Voor meer informatie zie www.vistelemetrie.nl.

Vispassage monitoring met vangtuigen
Het monitoren van de passage van vis via vistrappen, vishevels, inlaatwerken, sluizen, gemalen en stuwen met vangtuigen zoals fuiken heeft het verkrijgen van kennis over vis(migratie)gedrag langs knelpunten in watersystemen tot doel. Deze watersystemen variëren van kleine beken tot waterkrachtcentrales en scheepvaartsluizen. Tevens wordt door middel van dergelijk onderzoek gekeken naar de schade aan vis na passage.  

Wij beschikken over geavanceerde stroomsnelheidsmeters en GPS-RTK apparatuur voor het nauwkeurig doormeten van vismigratievoorzieningen. Bij het uitvoeren van onderzoeken maken wij gebruik van onze eigen vangtuigen en boten. Op basis van de in het veld verkregen data en wetenschappelijke literatuur stellen wij vismigratievisies op en geven wij advies met betrekking tot visgeleiding, ontwerp van vispassages en visvriendelijke opvoerwerken.

ATKB heeft ruime ervaring met het monitoren van vispassage. Wij hebben tientallen vismigratievoorzieningen geëvalueerd onder zeer uiteenlopende omstandigheden.

Vispassage monitoring bij andere kunstwerken
De passage van met name waterkrachtcentrales en gemalen kan problematisch zijn voor vis. In het kader van de Beneluxbeschikking vrije vismigratie, de Kaderrichtlijn Water en het Nederlandse aalbeheerplan is bescherming van migrerende soorten als schieraal en smolts noodzakelijk. Recent is het Toetsingskader Waterkrachtcentrales (een product van ATKB en Rijkswaterstaat) van kracht geworden waarin normen voor maximale visschade aan genoemde vissoorten zijn opgenomen.

ATKB doet veel onderzoek naar de optredende schade en sterfte bij passage van waterkrachtcentrales en gemalen. Deze onderzoeken vinden plaats door middel van telemetrie of het plaatsen van grote fuiken aan de uitlaatzijde van de kunstwerken. Door de vangst te onderzoeken, kan de hoeveelheid schade aan passerende vis worden vastgesteld en kan gekeken worden of maatregelen noodzakelijk zijn. Dergelijke maatregelen omvatten de installatie van visgeleidingssystemen en visvriendelijke pompen en turbines. Naast onderzoek in de praktijk kunnen ook prototypen van visvriendelijke installaties in het lab worden onderzocht.

ATKB kent de theoretische en praktische kant van onderzoek naar vispassage als geen ander en is op dit gebied monitoringsspecialist. ATKB bezit een ruime selectie aan vangtuigen die voor dergelijke onderzoeken inzetbaar zijn en heeft getraind personeel voor het uitvoeren van monitoring. Ook laboratoriumtesten van installaties zijn bij ATKB in zeer goede handen door de kennis en kunde omtrent dierproeven en behandeling van vis in dergelijke experimenten.