Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Beleidsstudies en advisering

Ga naar:

Visstandbeheer
ATKB adviseert haar opdrachtgevers over een grote diversiteit aan visgerelateerde onderwerpen, waaronder visstandbeheer in de vorm van Actief Biologisch Beheer (ABB). ABB is een maatregel om een watersysteem terug te brengen tot een helder plantenrijk watersysteem met een gevarieerde visstand door het tijdelijk terugbrengen van het bestand aan bodemwoelende vis. Daarnaast wordt ook het planktivore bestand (vis <15 cm), welke veel watervlooien eet, afgevist tot een tijdelijk laag niveau. Alvorens ABB toegepast kan worden, is het noodzakelijk om een systeemanalyse uit te voeren. Hierbij wordt gekeken in hoeverre ABB toepasbaar is. Nagenoeg altijd zal blijken dat ABB pas zinvol is nadat diverse andere maatregelen genomen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het terugdringen van voedingsstoffen, baggeren en natuurvriendelijker inrichten. ABB is geen wondermiddel en ook geen manier om goedkoop aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Wel kan het een goede aanvulling zijn om het effect van andere maatregelen te verhogen. ATKB heeft veel ervaring met het succesvol toepassen van ABB en kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden.

Visserijbeheer
Visserijbeheer omvat het beheer van visstanden veelal in relatie tot sport- en beroepsmatig gebruik. Veel visstanden staan onder druk. Het beheer van visstanden dient dan ook planmatig en zorgvuldig te geschieden. De overheid heeft hiervoor kaders ontworpen.

ATKB kan u helpen met het realiseren van doelen in het visstandbeheer. Zo kunnen we visstandbeheercommissies ondersteunen bij het opstellen van een visplan of kunnen we als intermediair optreden bij overleg tussen verschillende gebruikers van de visstand. ATKB heeft veel ervaring met onderzoeken naar verduurzaming van beroepsvisserij. We kunnen met u meedenken bij het nemen van maatregelen om selectiever te vissen of kunnen genomen maatregelen met u evalueren. Het nemen van maatregelen kan noodzakelijk zijn bij het verkrijgen en behouden van een Natuurbeschermingswetvergunning of in het kader van een duurzaamheidslabel (zoals het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC)). We hebben eveneens veel ervaring met subsidieprojecten in het kader van het Europese Visserijfonds (EVF).

ATKB kent de wereld van de sport- en beroepsvisserij van binnen en van buiten. We spreken de taal en weten wat er speelt. Wij bieden u geen dure theoretische studies maar een gedegen praktisch advies waarmee u verder kunt.

Aalherstel
Met de aal (paling) gaat het mondiaal niet goed. De Europese Commissie heeft alle lidstaten daarom bevolen maatregelen te nemen die het herstel van de aalstand bevorderen. Dit heeft in 2009 geleid tot het Nederlandse aalbeheerplan. Daarnaast is in 2011 in het stroomgebied van de grote rivieren een vangstverbod voor aal en wolhandkrab van kracht geworden.

Om invulling te geven aan de getroffen maatregelen zijn meerdere onderzoeken opgestart. ATKB heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken gericht op een duurzaam beheer van de aanwezige aalstand door bijvoorbeeld het reguleren van de beroepsmatige bevissing door middel van een individueel quotum. Verder heeft ATKB een aantal projecten met betrekking tot de migratieproblematiek van aal uitgevoerd. Ten slotte werkt ATKB aan een unieke methode voor het bemonsteren van de aalstand op grote open wateren. Door het combineren van kennis van de aal met de kennis van de visserij zijn we in staat gedegen onderzoek te verrichten en praktisch advies te geven.

KRW
De KRW is sinds 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 voldoende is. Het doel voor oppervlaktewateren is een goede chemische en ecologische toestand. Hiervoor wordt de huidige ecologische toestand getoetst aan de hand van een aantal kwaliteitselementen: fytoplankton, overige waterflora, macrofauna, vis en algemene fysisch-chemische parameters. Middels opgestelde KRW-maatlatten wordt voor elk kwaliteitselement vastgesteld in hoeverre de huidige ecologische toestand overeenkomt met de doelstellingen. De wijze waarop de monitoring van de ecologische toestand uitgevoerd dient te worden is voor elk kwaliteitselement vastgelegd in het Handboek Hydrobiologie STOWA, 2010). De resultaten dienen voor de KRW gerapporteerd te worden.

ATKB heeft ruime kennis van en ervaring met iedere stap binnen het proces van de KRW-beoordeling. Dit maakt ATKB tot de ideale partner voor het vaststellen van de ecologische toestand van wateren en het doen van aanbevelingen voor de verbetering hiervan.

Koelwater
Onder de Waterwet is koelwateronttrekking vergunningplichtig. Hierbij heeft de waterbeheerder de plicht om de visstand in het onttrekkingsgebied in beeld te brengen. ATKB kan zowel de inzuiging van vis als de visstand in het onttrekkingsgebied monitoren. Tevens kan ATKB de bemonstering van de koelwaterzeven verzorgen. Middels een (mede door ATKB) speciaal ontwikkelde beoordelingssystematiek kan ATKB op basis van de onderzoeksgegevens de effecten op de visstand vaststellen en bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

ATKB heeft zeer veel ervaring met het monitoren van koelwateronttrekking en –lozing. ATKB heeft voor MEETPOL (de commissie Monitoring Ecological Effects of Thermal POLlution) veel koelwateronttrekkers bemonsterd en heeft tevens de beoordelingssystematiek Koelwateronttrekking ontwikkeld.